Prezydent miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny zaprasza do zgłaszania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zasady dopuszczają możliwość wyboru kilku ofert złożonych przez różnych oferentów. W takim przypadku planowana kwota dotacji zostanie podzielona. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 3 lutego 2023 r.

W tym roku planowana wysokość środków publicznych na realizację dwóch zadań wynosi łącznie 119 600,00 zł brutto.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty wraz z wymaganymi załącznikami i złożenie go w terminie do 3 lutego 2023 roku w siedzibie Urzędu Miasta Stalowej Woli, przy ul. Wolności 7 w Biurze Obsługi Klienta lub drogą pocztową z dopiskiem nazwy oferenta oraz nazwy zadania na kopercie.

Do oferty należy dołączyć: kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji, kopię umowy lub statutu spółki, statut organizacji oraz pełnomocnictwo lub upoważnienie do działania w imieniu organizacji – w przypadku gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.

Zgodnie z regulaminem konkursu, Komisja Konkursowa zaproponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o określone kryteria w zależności od zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulację kosztów jego realizacji. Ostateczną decyzję podejmie prezydent miasta. Wyniki konkursu poznamy początkiem marca 2023 roku.

Wzór oferty na realizację zadania publicznego