Podsumowanie konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2021-2027”

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Stalowej Woli Nr 377/2023 z dnia 23 października 2023 r., w dniach od 24 października do 10 listopada 2023 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2021-2027”.

Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii od mieszkańców MOF Stalowej Woli oraz lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych, a także organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców, w szczególności działających na terenie MOF.

Informacje o przeprowadzanych konsultacjach wraz z projektem Strategii, formularzem składnia uwag oraz informacją o zorganizowanych otwartych spotkaniach konsultacyjnych umieszczono na Biuletynach Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych gmin tworzących MOF Stalowej Woli, a także na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń przy budynkach urzędów tych gmin.

W odniesieniu do wszystkich zgłoszonych uwag zaproponowano sposób uwzględnienia ich w treści dokumentu wraz z uzasadnieniem, co przedstawia tabela, będąca integralną częścią sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Do pobrania:

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych Strategii ZIT MOF Stalowej Woli