Prezydent Miasta Stalowej Woli zaprasza na bezpłatne zajęcia w Stalowowolskim Centrum Aktywności Lokalnej. Jeszcze trwają zapisy, więc warto skorzystać z tej oferty. Jeśli interesujesz się fotografią, chcesz nauczyć się robić świetne zdjęcia, dowiedzieć się jak dopracować je graficznie, a może masz zadatki na influencera i chcesz nauczyć się tworzyć filmiki, przyciągnąć uwagę widzów – jeśli tak, to poniższe zajęcia są właśnie dla CIEBIE. Zapisz się, przyjdź na zajęcia, a my zapewnimy sprzęt, świetnych prowadzących i dobry klimat do rozwoju zainteresowań:

  • ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE – zdjęcia, grafika, kreatywność, zdolności manualne – 80 godz. x 1 grupa, max 15 os. (wiek uczestników: 13-29 lat, realizacja zajęć w poniedziałki do 30.04.2024 r.).
  • ZAJĘCIA FILMOWE – wideo, multimedia, grafika, kreatywność, zdolności manualne – 80 godz. x 1 grupa, max 15 os. (wiek uczestników: 13-29 lat, realizacja zajęć w środy do 30.04.2024 r.).

Dla młodzieży zainteresowanej teatrem mamy z kolei ciekawą propozycję zajęć, w czasie których można wcielić się w różne postacie, rozwikłać zagadki i tajemnice oraz przeżyć ciekawą przygodę w świetnym gronie. Nasz Mistrz Gry zaprasza na:

  • ZAJĘCIA GRUPY RPG (Role-Playing Game) – kreatywność, wyobraźnia, przygoda, teatr – zajęcia stałe średnio 4 godz. w miesiącu: 1 grupa, max 10 os. (wiek uczestników: 14-29 lat, realizacja zajęć do 30.04.2024 r.).

Z kolei dla szukających pomysłu na biznes, swojego miejsca w świecie zawodowym, inspiracji do działania, zapraszamy do pierwszej organizowanej przez Miasto Stalowa Wola AKADEMII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – BIZNESOWA. Oferujemy minimum teorii – maksimum praktyki i mnóstwo dobrych, sprawdzonych przykładów do wykorzystania w zakresie własnego rozwoju. Dołącz do Klubu Młodych Liderów Biznesu i zapisz się na:

  • ZAJĘCIA Z ZARZĄDZANIA DOMOWYM BUDŻETEM – „JAK OSZCZĘDZAĆ I NIE ZWARIOWAĆ” w ramach AKADEMII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – BIZNESOWA – 6 godzin x 2 grupy, każda max 15 os. (wiek uczestników: 14-29 lat, realizacja zajęć do kwietnia 2024 r.).
  • ZAJĘCIA NEGOCJACJE W BIZNESIE w ramach AKADEMII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – BIZNESOWA – 12 godzin x 2 grupy, każda max 15 os. (wiek uczestników: 14-29 lat, realizacja zajęć do kwietnia 2024 r.).
  • ZAJĘCIA ŚWIADOMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ – planowanie kariery/biznesu w ramach AKADEMII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – BIZNESOWA – 15 godzin x 2 grupy, każda max 15 os. (wiek uczestników: 14-29 lat, realizacja zajęć do kwietnia 2024 r.).

Pierwsze zajęcia organizacyjne w ramach AKADEMII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – BIZNESOWA odbędą się we środę 29.11.2023 r. o godz. 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Z nami możecie także zostać młodzieżowym liderem innowacji. Jeśli chcecie wzmocnić swoją kreatywność, działać wykorzystując najnowsze trendy w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań/pomysłów, przedstawimy wam Metodę Design Thinking, która jest aktualnie uznawana za jedną ze skuteczniejszych metod rozwijania innowacji przez zespoły projektowe – uczy rozwiązywać problemy szybciej, oszczędniej i z większym zaangażowaniem. Może być stosowana zarówno w działaniach grup młodzieżowych, jak i pracy zawodowej. Sprawdza się w projektowaniu usług i produktów oraz ma swoje zastosowanie w optymalizacji procesów wewnętrznych w organizacji/firmie.

  • WARSZTATY MODERATOR DESIGN THINKING – kreatywność, innowacyjne produkty/usługi – 24 godz. x 3 grupy (wiek uczestników: 16-29 lat, zajęcia dla pierwszej grupy planowane są w dniach 1-3 grudnia 2023 r.).

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ. Nie czekaj.

LICZBA MIEJSC NA ZAJĘCIACH JEST OGRANICZONA.

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Zgłoszenia na powyższe zajęcia można dokonać z wykorzystaniem linku: https://forms.gle/QpLy9h1iXvc8qrdb8

UWAGA – Zgłoszenia musi dokonać osoba dorosła np. pełnoletni uczestnik zajęć lub rodzic/przedstawiciel ustawowy uczestnika niepełnoletniego.

Regulamin ZAJĘĆ (do pobrania)

Karta uczestnika ZAJĘĆ – dostarczana na pierwsze zajęcia (do pobrania)

 

KONTAKT W SPRAWIE ZAJĘĆ

Wydział Stalowowolskie Centrum Aktywności Lokalnej

Urzędu Miasta Stalowej Woli

przy ul. ks. J. Popiełuszki 10 (parter)

tel.: 792 983 300

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FB: www.facebook.com/scal.stalowawola

ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY prowadzone są w ramach projektu pn.: „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz z Budżetu Państwa (15%) i wdrażanego w ramach Programu Rozwój Lokalny.

ACTIVITIES FOR YOUNG PEOPLE. The Mayor of Stalowa Wola invites you to free classes at the Local Activity Center of Stalowa Wola. Registration is still open, so it’s worth taking advantage of this offer. If you are interested in photography, want to learn how to take great photos, learn how to improve them graphically, or maybe you want to be an influencer and want to learn how to create videos – if so, the following classes are just for YOU. Sign up, come to classes, and we will provide equipment, great teachers and a good atmosphere to develop your interests: PHOTOGRAPHY CLASSES – photos, graphics, creativity, manual skills – 80 hours x 1 group, max 15 people (age of participants: 13-29 years, classes completed until April 30, 2024). FILM CLASSES – video, multimedia, graphics, creativity, manual skills – 80 hours x 1 group, max 15 people (age of participants: 13-29 years, classes completed until April 30, 2024). For young people interested in theater, we have an interesting offer of classes during which you can play the role of various characters, solve riddles and mysteries and experience an interesting adventure in a great company. Our Game Master invites you to: RPG (Role-Playing Game) GROUP CLASSES – creativity, imagination, adventure, theater – regular classes on average 4 hours per month: 1 group, max. 10 people (age of participants: 14-29 years, classes completed until April 30, 2024). In turn, for those looking for a business idea, their place in the professional world, and inspiration for action, we invite you to the first BUSINESS ACADEMY of ENTREPRENEURSHIP organized by the City of Stalowa Wola. We offer a minimum of theory – a maximum of practice and plenty of good, proven examples to use in your own development: CLASSES ON HOME BUDGET MANAGEMENT – „HOW TO SAVE AND NOT GO CRAZY” as part of the BUSINESS Academy of Entrepreneurship – 6 hours x 2 groups, each with a maximum of 15 people. (age of participants: 14-29 years, classes completed until April 2024). BUSINESS NEGOTIATION CLASSES as part of the BUSINESS Entrepreneurship Academy – 12 hours x 2 groups, each with a maximum of 15 people (age of participants: 14-29 years, classes completed until April 2024). CLASSES CONSCIOUSLY PLAN YOUR FUTURE – career/business planning as part of the BUSINESS Entrepreneurship Academy – 15 hours x 2 groups, each max. 15 people (age of participants: 14-29 years, classes completed until April 2024). However, if you want to strengthen your creativity, use the latest trends in searching innovative solutions/ideas, we will present you the Design Thinking Method, which is currently considered one of the most effective methods for developing innovations by design teams – it teaches you to solve problems faster, more economically and with greater commitment. It can be used both in youth group activities and in professional work. It works well in the design of services and products and is used in the optimization of internal processes in an organization/company. MODERATOR DESIGN THINKING WORKSHOPS – creativity, innovative products/services – 24 hours x 3 groups (age of participants: 16-29 years, classes completed until April 30, 2024). APPLY TODAY. Don’t wait. THE NUMBER OF PLACES IN THE CLASSES IS LIMITED. Recruitment continues until the limit of places is exhausted. Applications for the above classes can be made using the link: https://forms.gle/QpLy9h1iXvc8qrdb8 NOTE – Registration must be submitted by an adult, e.g. an adult participant of the classes or the parent/legal representative of a minor participant. CLASS regulations (download). CLASS participant card – delivered to the first class (downloadable). CONTACT REGARDING CLASSES – Faculty of the Local Activity Center of Stalowa Wola, Municipality of Stalowa Wola, at Popieluszki 10 Street (ground floor), tel.: 792 983 300, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FB: www.facebook.com/scal.stalowawola CLASSES FOR YOUNG PEOPLE are conducted as part of the project entitled: „MODEL SOLUTIONS FOR DIFFICULT CHALLENGES – Local and Institutional Development Plan of Stalowa Wola”, co-financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 (85%) and the State Budget (15 %) and implemented under the Local Development Program.